Frågor och svar

Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Befintlig verksamhet som pågår och har pågått sedan innan den 9 april 2019, ska vara anmäld senast den 9 juli 2019.

Nya verksamheter får inte påbörjas förrän Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat en bekräftelse på att anmälan har mottagits.

För att genomföra din anmälan behöver du bland annat ha tillgång till följande uppgifter:

 • Fakturauppgifter och fakturareferens
 • Adressuppgifter
 • Information om verksamheten som har betydelse ur strålskyddssynpunkt
 • Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren

Vid första inloggningen för en organisation måste det vara en behörig företrädare för organisationen (t.ex. firmatecknare) som loggar in. Denne identifierar sig med BankID eller mobilt BankID. Behörig företrädare kan sedan ge fullmakt till en annan person i organisationen att göra anmälan.

En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handlingarna kommer in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

E-tjänsten fungerar på följande sätt:

 1. Behörig anmälare loggar in med e-legitimation
 2. Behörig anmälare fyller i efterfrågade uppgifter
 3. Behörig anmälare skickar in anmälan (det finns ingen möjlighet att spara en påbörjad anmälan) genom att bekräfta med sin e-legitimation
 4. Ett kvitto med anmälnings-ID visas
 5. En bekräftelse av anmälan (med samtliga uppgifter som anmälan innehåller) skickas som en okrypterad pdf-fil bifogad till e-post till den adress anmälaren angett
 6. Faktura skickas elektroniskt eller per post enligt det val som anmälaren gjort

Ja, det är den enda möjligheten för Strålsäkerhetsmyndigheten att säkerställa identiteten på den som lämnar uppgifterna.

För att genomföra och hantera en anmälan i e-tjänsten behöver du vara behörig företrädare eller ha en fullmakt utfärdad av behörig företrädare för att företräda verksamheten ha BankID som du loggar in med.

För att verifiera att du är behörig att göra en anmälan görs kontroll mot Bolagsverket, SCB, Skatteverket eller de fullmakter som sedan tidigare har lämnats.

Firmatecknare och vissa fullmaktshavare kan genom att utfärda fullmakt ge ytterligare personer behörighet att hantera anmälan. En sådan fullmakt innebär att personen kan se samtliga anmälningar från aktuell organisation.

Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst med elektronisk identifiering kräver ett svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer, vilket innebär att internationella elektroniska identifieringar inte kan användas i dagsläget.

In order to use the Swedish Radiation Safety Authority digital services, you need an e-identification which validates a Swedish personal identity number or a Swedish coordination number. At this time, no international e-identifications can be used to do this validation.

Om du saknar BankID eller vill testa ditt BankID, så följer du anvisningarna på

Om du saknar BankIDs och inte har möjlighet att skaffa det, kontakta Stålsäkerhetsmyndigheten på telefonnumret eller skicka e-post till

Vad som avses med ”säkerhetsklassificerade uppgifter” beskrivs i 1 kap. 2 § andra stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Kontakta för att få en kopia av bekräftelsen. Ange gärna anmälnings-ID eller diarienummer för en snabbare hantering.

Avgiften för anmälan fastställs av regeringen i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgiften betalas per anmälan och anmälan gäller i 5 år. Avgiften gäller för hela 5-årsperioden. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten via faktura som skickas ut när anmälan registrerats. Avgiften för anmälan är för närvarande 1200 kronor per femårsperiod.

Nej. Anmälningsplikten gäller för all utrustning.

Ja. Även innehav av anmälningspliktig utrustning ska anmälas om du bedriver en verksamhet med joniserande strålning.

Logga in i e-tjänsten

Klicka på fliken översikt anmälningar i rubrikraden.
Sök upp utrustningar som ska kompletteras, klicka på knappen komplettera, fyll i och skicka in.

Verksamhet som pågår och har pågått sedan innan den 9 april 2019, ska vara anmäld senast den 9 juli 2019.

För att genomföra din anmälan behöver du bland annat ha tillgång till följande uppgifter:

 • Fakturauppgifter och fakturareferens
 • Adressuppgifter
 • Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren
 • Information om verksamheten som har betydelse ur strålskyddssynpunkt

Vid första inloggningen för en organisation måste det vara en behörig företrädare för organisationen (t.ex. firmatecknare) som loggar in. Denne identifierar sig med BankID eller mobilt BankID. Behörig företrädare kan sedan ge fullmakt till en annan person i organisationen att göra anmälan.

En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handlingarna kommer in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

E-tjänsten fungerar på följande sätt:

 1. Behörig anmälare loggar in med e-legitimation
 2. Behörig anmälare fyller i efterfrågade uppgifter
 3. Behörig anmälare skickar in anmälan (det finns ingen möjlighet att spara en påbörjad anmälan) genom att bekräfta med sin e-legitimation
 4. Ett kvitto med anmälnings-ID visas
 5. En bekräftelse av anmälan (med samtliga uppgifter som anmälan innehåller) skickas som en okrypterad pdf-fil bifogad till e-post till den adress anmälaren angett
 6. Faktura skickas elektroniskt eller per post enligt det val som anmälaren gjort

Ja, det är den enda möjligheten för Strålsäkerhetsmyndigheten att säkerställa identiteten på den som lämnar uppgifterna.

För att genomföra och hantera en anmälan i e-tjänsten behöver du vara behörig företrädare eller ha en fullmakt utfärdad av behörig företrädare för att företräda verksamheten ha BankID som du loggar in med.

För att verifiera att du är behörig att göra en anmälan görs kontroll mot Bolagsverket, SCB, Skatteverket eller de fullmakter som sedan tidigare har lämnats.

Firmatecknare och vissa fullmaktshavare kan genom att utfärda fullmakt ge ytterligare personer behörighet att hantera anmälan. En sådan fullmakt innebär att personen kan se samtliga anmälningar från aktuell organisation.

Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst med elektronisk identifiering kräver ett svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer, vilket innebär att internationella elektroniska identifieringar inte kan användas i dagsläget.

In order to use the Swedish Radiation Safety Authority digital services, you need an e-identification which validates a Swedish personal identity number or a Swedish coordination number. At this time, no international e-identifications can be used to do this validation.

Om du saknar BankID eller vill testa ditt BankID, så följer du anvisningarna på

Om du saknar BankIDs och inte har möjlighet att skaffa det, kontakta Stålsäkerhetsmyndigheten på telefonnumret eller skicka e-post till

Vad som avses med ”säkerhetsklassificerade uppgifter” beskrivs i 1 kap. 2 § andra stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Kontakta för att få en kopia av bekräftelsen. Ange gärna anmälnings-ID eller diarienummer för en snabbare hantering.

 • Fakturaadress
 • Fakturareferens eller ordernummer
 • Önskat faktureringssätt: pappersfaktura eller Svefaktura 1.0 (Elektronisk faktura), om Svefaktura väljs ska VAN-operatör och elektronisk adress (GLN-nummer) uppges
 • Adress till organisationens huvudkontor (organisationens registrerade postadress)
 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress dit bekräftelse på anmälan kommer skickas, samt telefonnummer
 • Verksamhetsadress (uppgift om platsen där en verksamhet som innefattar hantering av NORM bedrivs)
 • Typ av verksamhet som bedrivs (t.ex. framställning av fosforsyra, massa- och pappersindustri, primär järnproduktion etc.)
 • Uppgifter om naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) som hanteras i verksamheten
 • Uppgifter om vilka radionuklider och ungefärliga aktivitetskoncentrationer som finns i materialet
 • Uppgifter om den årliga materialmängd av NORM som hanteras i verksamheten (anges i intervallen mindre än 1 ton, mellan 1 och 100 ton, mer än 100 ton)
 • Uppgifter om huruvida materialet utgör avfall, biprodukt eller både avfall och biprodukt
 • Uppgifter om hur materialet/avfallet sluthanteras (välj mellan alternativen deponi, slutförvar, återfyllning, återanvändning, återvinning eller annat)
 • Uppgifter om eventuella stråldoser till arbetstagare och allmänhet i de fall då detta är känt
 • Uppgifter om eventuell uppskattning av miljöpåverkan från verksamheten har gjorts

Hanterar man flera olika material läggs dessa till ett i taget och samtliga uppgifter om materialet ska lämnas för varje material.

Avgiften för anmälan fastställs av regeringen i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgiften betalas per anmälan och anmälan gäller i 5 år. Avgiften gäller för hela 5-årsperioden. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten via faktura som skickas ut när anmälan registrerats. Avgiften för anmälan av hantering av NORM är för närvarande 0 kronor per femårsperiod.

På grund av att systemet är utvecklat för avgiftsbelagda anmälningar efterfrågas fakturauppgifter. En avgift för anmälan av hantering av NORM kommer troligen att införas i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019/2020.

För tillfället finns det ingen avgift beslutad för anmälan av hantering av NORM. Därför är avgiften 0 kr. Avgiften fastställs av regeringen i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Eventuell ändring av avgiften kommer inte debiteras i efterskott.

Ja, det går bra att anmäla ändå. Det finns möjlighet att svara ”vet ej” på dessa frågor.

Med "flera verksamheter" avses att du som firmatecknare företräder flera olika organisationer eller att organisationen bedriver olika typer av anmälningspliktig verksamhet (inom områdena röntgen, yrkesmässig handel med strålkällor, radon och NORM) eller att organisationen bedriver anmälningspliktig verksamhet inom skilda typer av verksamhet.

Ange de radionuklider och aktivitetskoncentrationer som kan förväntas i verksamheten. Om stora förändringar sker kan det vara lämpligt att meddela det till Strålsäkerhetsmyndigheten. Om tillfälligt högre aktivitetskoncentrationer uppmäts, som inte har betydelse ur strålsäkerhetssynpunkt, behöver detta inte meddelas.

Om man klickar ur rutan "annan" försvinner alla rader. Tyvärr får man då göra om de rader som eventuellt ska vara kvar.

T.ex. en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller liknande.

Denna funktionalitet har inte utvecklats än. Just nu kan man endast se vilka anmälningar som har gjorts, men man kan inte se innehållet i anmälningarna. För mer information om innehållet i anmälan hänvisar vi till den bekräftelse av anmälan som har skickats till den e-postadress som angivits.

Kontakt

Postadress
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Besöksadress
Solna Strandväg 96, Solna
Hantverkaregatan 1-3, Katrineholm

E-post (Kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten bör i första hand tas via e-post)
Du kan kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten via e-post inom följande områden:
Webbläsarstöd
Internet Explorer 11+, Edge 14+, Chrome 60+ och Firefox 55+

Telefon
08-799 40 17
Telefontid: 09:00-11:00 och 13:00-15:00 måndag till fredag (stängd vecka 29-31).